Hempadur 15100 jest grubopowłokową farbą epoksydowo bitumiczną utwardzaną adduktami aminowymi. Tworzy powłokę odporną na: ścieranie i uderzenia, rozpryski kwasów mineralnych i rozpuszczalników aromatycznych. Może być eksploatowana zarówno w wodzie morskiej, ściekach, oleju napędowym jak i w rozpuszczalnikach alifatycznych. Posiada wyższą odporność temperaturową oraz odporność na szok temperaturowy w porównaniu z farbami epoksydowo-bitumicznymi utwardzanymi poliamidami. HEMPADUR 15100 jest zalecany do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych i betonowych pracujących w środowisku o silnej agresywności oraz w zanurzeniu. Zazwyczaj stosowany jest na stal zakopaną w agresywnej glebie, rurociągi stalowe i betonowe, zbiorniki magazynowe paliw, olejów smarowych, wody, błota z odwiertów, gorącej wody lub na stal i beton w oczyszczalniach ścieków.

 

HEMPADUR 15130 jest dwuskładnikową farbą bitumiczno-epoksydową utwardzaną poliamidami. Powłoka odporna na ciężkie warunki pracy, charakteryzuje się dużą odpornością na wodę morską i oleje mineralne oraz ograniczoną odpornoącią na niektóre rodzaje rozpuszczalników. Rozpuszczalniki alifatyczne mogą powodować odbarwienie. Jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa do długotrwałej ochrony konstrukcji stalowych i betonowych pracujących w silnie korozyjnych warunkach. Stanowi doskonałe zabezpieczenie zbiorników na ropę naftową i olej napędowy. W przypadku działania środowiska kwaśnego lub występowania szoków temperaturowych, zaleca się użycie HEMPADUR 15100. Przy aplikacji w niższej temperaturze od -10OC do + 10OC zaleca się HEMPADUR LTC 15030.

 

HEMPADUR 15302 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym zawierającym fosforan cynku jako inhibitor korozji. Utwardza się dając trwałą powłokę o wysokiej odporności na korozję. Jako grunt w systemach HEMPADUR i HEMPATHANE nakładany na stal i inne metale w środowiskach umiarkowanie i silnie korozyjnych. Jako grunt („blast primer”) na stal oczyszczoną strumieniowo-ściernie, w warunkach terenowych. Jako grunt lub podkład w systemach do zabezpieczania kontenerów. UTWARDZACZ 95572 addukt poliamidowy umożliwia utwardzanie w niższych temperaturach. W niskich i umiarkowanych temperaturach zamiennie można stosować HEMPADUR 15572 jako grunt lub po obróbce strumieniowo-ściernej („blast primer”).

 

HEMPADUR 15500 jest dwuskładnikową farbą fenolowo-epoksydową (nowolakową) utwardzaną aminami. Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wiele rodzajów chemikaliów, zgodnie z CARGO POTECTION GUIDE. Farba do zbiorników.

 

HEMPADUR 15552 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi. Utwardza się w temperaturze powyżej -10OC tworząc wytrzymałą powłokę o dobrych właściwościach adhezyjnych. Jako grunt do malowania kontenerów chłodniczych na liniach. Jako grunt w systemach HEMPATEX, HEMPADUR i HEMPATHANE nakładanych na powierzchnie cynkowane ogniowo, aluminium i stale nierdzewne w środowiskach o średniej agresywności, a także w warunkach, gdy nie jest możliwe szorstkowanie powierzchni. Patrz przygotowanie podłoża poniżej.

 

HEMPADUR 15570 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi w temperaturze do -10OC. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. Jasno szara wersja 12430, pigmentowana blaszkowatym tlenkiem żelaza, może być nakładana w warunkach dużej wilgotności, względnie na wilgotne powierzchnie. Jako grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa w systemach HEMPADUR, eksponowanych w środowiskach silnie korozyjnych, gdy wygląd zewnętrzny jest mniej istotny. Jako utwardzający się w niskich temperaturach epoksydowy grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa w systemach malarskich, zgodnie ze specyfikacją. Zalecana jako „blast primer” w systemach bitumiczno-epoksydowych.

 

HEMPADUR 15590/15591 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, szczególnie stosowny do zabezpieczania powierzchni narażonych na ścieranie. Jako grunt w systemach epoksydowych o wysokiej odporności, zgodnie ze specyfikacją. HEMPADUR 15590 z UTWARDZACZEM 95100 będącym adduktem aminowym stosuje się w temperaturach 5-10C lub wyższych. Może być stosowany także jako „blast primer” w systemach malarskich do zbiorników, gdzie wymagana jest odporność chemiczna (np. pod HEMPADUR 15400). HEMPADUR 15591 z UTWARDZACZEM 97430, będącym adduktem poliamidowym, utwardza się w temperaturach: -10OC ¸ +10OC.

 

HEMPADUR 35730 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną poliaminami, o wysokiej zawartości części stałych oraz zawierającą obojętny pigment. Przeznaczona do zbiorników wody pitnej. Powłokę można nałożyć przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego. Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników na wodę pitną.

 

HEMPADUR 45080 jest dwuskładnikową grubopowłokową modyfikowaną farbą epoksydową. Tworzy powłokę: odporną na wodę, rozpryski olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, ścieranie i uderzenia oraz o ograniczonej odporności na mocne rozpuszczalniki organiczne i aromatyczne, kwasy i substancje utleniające. Minimalna temperatura utwardzania: -10OC. Jako międzywarstwa z nieograniczonym czasem do przemalowania farbami typu HEMPADUR i HEMPATHANE. UTWARDZACZ 95010, poliamidowy stosuje się w temperaturach powyżej 10OC, UTWARDZACZ 97480, addukt poliamidowy umożliwia utwardzanie w temperaturach do -10 OC.

 

HEMPADUR 45141/45143 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktem poliamidowym, o dobrych właściwościach zwilżających. Tworzy twardą, wytrzymałą powłokę o niskiej przepuszczalności wody, odporną na: ścieranie i uderzenia, wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz spryskiwanie benzyną i podobnymi produktami. Nieszkodliwa dla ładunku zboża. 1. Jako grubopowłokowy grunt, międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa w systemach malarskich pracujących w warunkach silnie korozyjnych. Jako powłoka nawierzchniowa, tam gdzie wygląd zewnętrzny jest mniej istotny. 2. Do zaprawek i renowacji w temperaturze powyżej -10OC, na pokrywy luków, pokłady, ładownie. 3. Jako powłoka w zbiornikach balastowych. HEMPADUR 45143 jest przeznaczony do użytku w klimacie zimnym, HEMPADUR 45141 dla klimatu ciepłego.

 

HEMPADUR 45150 jest farbą epoksydową utwardzaną poliamidami, zawierającą duże ilości części stałych i posiadającą dobre właściwości przeciwkorozyjne. Szczególnie do napraw i renowacji, gdy nie można uzyskać wysokiego stopnia przygotowania powierzchni, a istniejący system jest akceptowany. Umożliwia wykonanie wyróbek o dużej grubości. Jako grubopowłokowy grunt, międzywarstwa i/lub warstwa nawierzchniowa w systemach malarskich zgodnie ze specyfikacją, gdzie wymagana jest mała zawartość rozpuszczalników oraz duża grubość pojedynczej powłoki. Jako powłoka nawierzchniowa tam, gdzie wygląd zewnętrzny jest mniej istotny.

 

HEMPADUR 45182 jest dwuskładnikową farbą epoksydową, o niskiej temperaturze utwardzania, utwardzaną adduktami poliamidowymi. Jako międzywarstwa między powłokami: epoksydową i schnącą fizycznie, oraz jako warstwa uszczelniająca powłoki starych farb przeciwporostowych.

 

HEMPADUR 47142 jest dwuskładnikową, grubopowłokową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi, o stosunkowo wysokiej zawartości części stałych i o krótkim czasie schnięcia. Spełnia wymagania ochrony środowiska w zakresie emisji lotnych związków organicznych. Jako międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych pracujących w warunkach od średnich do silnie korozyjnych. Jako powłoka nawierzchniowa, tam gdzie wygląd zewnętrzny powłoki jest mniej istotny. Można nakładać bezpośrednio na powierzchnie pokryte utwardzoną powłoką cynkowokrzemianową lub na powierzchnie metalizowane natryskowo, aby zminimalizować oczkowanie.

 

HEMPADUR 85671 jest dwuskładnikową, utwardzaną adduktami aminowymi farbą fenolowo-epoksydową (nowolakową). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością oraz odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia. Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników na gorącą wodę, wodę morską, ropę naftową itp. Jako powłoka w zbiornikach wody pitnej, temperatura wody do 90 C. Jako grunt w specjalnych systemach malarskich.

 

HEMPADUR 87540 jest bezrozpuszczalnikową farbą epoksydową utwardzaną aminami, która tworzy bardzo twardą i trwałą powłokę. 1. Jako przeciwkorozyjna, tworząca grube powłoki farba, głównie do ochrony zewnętrznych powierzchni rurociągów stalowych zakopanych, zaworów, armatury itp. pracujących w podwyższonej temperaturze i silnych warunkach korozyjnych. 2. Jako system naprawczy dla rurociągów. Produkt zgodny z Aramco Engineering Standard APCS 113.

 

HEMPADUR ANTI-STATIC 35770 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktem aminowym zawierającą przewodzące prąd wypełniacze. Jako elektrostatyczna powłoka w zbiornikach do magazynowania ropy naftowej i materiałów ropopochodnych, takich jak olej napędowy, benzyny itp.. Jako powłoka kompozytowa z matą szklaną, np. do wzmocnienie starych den zbiorników na ropę naftową i produkty ropopochodne.

 

HEMPADUR FAST DRY 15560 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliaminowymi, charakteryzującą się bardzo krótkim czasem schnięcia. Zawiera fosforan cynku. Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa w systemach HEMPADUR, szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych, gdy spełnia wymagania dotyczące V.O.C.

 

HEMPADUR HI-BUILD 45200 jest dwuskładnikową farbą epoksydową. Tworzy twardą i trwałą powłokę odporna na wodę morską, olej mineralny, rozpryski benzyny i podobne produkty. Jako międzywarstwa lub powłoka nawierzchniowa do kontenerów, do nakładania na liniach automatycznych.

HEMPADUR HI-BUILD 45221 jest grubopowłokową farbą epoksydową. Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie, uderzenia, wodę morską, olej napędowy, rozpryski benzyny, paliwa lotniczego, olejów smarowych i produktów pochodnych. Wykazuje ograniczoną odporność na oleje roślinne i silne rozpuszczalniki (ketony i estry). Nie zalecana do kwasów, zasad i roztworów o silnie utleniających właściwościach. Jako międzywarstwa lub powłoka nawierzchniowa do kontenerów, do nakładania na liniach automatycznych.

 

HEMPADUR LTC 15030 jest farbą o niskiej temperaturze utwardzania (LTC), dwuskładnikową epoksydowo-bitumiczną utwardzaną adduktami poliamidowymi. Tworzy trwałą powłokę o dużej odporności na wodę morską, ropę naftową, paliwa, itp.. Nie jest odporna na działanie węglowodorów aromatycznych, niektórych rodzajów benzyn oraz silniejszych rozpuszczalników. Rozpuszczalniki alifatyczne mogą spowodować odbarwienie Do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych i betonowych pracujących w środowiskach o wysokiej agresywności oraz ciągłym zanurzeniu, na przykład: zbiorników na ropę i paliwa, zbiorników wody, gdy temperatura nakładania wynosi poniżej 10C.

 

HEMPADUR MASTIC 45880/45881 jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną poliamidami, posiadającą dobre właściwości zwilżające. Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę. Utwardza się w niskich temperaturach. Jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w systemach malarskich o wysokiej odporności, gdzie wymagana jest niska zawartość lotnych substancji organicznych oraz duża grubość powłoki. Jako uniwersalna powłoka zgodnie ze specyfikacją, do napraw m.in. zbiorników balastowych, podwodnych części kadłuba oraz na nową stal. Może być specyfikowana, gdy ze względów technologicznych konieczny jest wydłużony czas przemalowania nawierzchniową powłoką poliuretanową. Jako powłoka minimalizująca „oczkowanie”, stosowana głównie na utwardzone krzemiany cynku (produkty typu GALVOSIL) lub natryskowe powłoki metalizacyjne. Jako powłoka nawierzchniowa tam, gdzie wygląd zewnętrzny powłoki jest mniej istotny.

 

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35532 jest bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową grubopowłokową utwardzaną poliaminami farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką, wodę morską, ropę naftową oraz ścieranie. Nakłada się w grubej warstwie przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego. Nieszkodliwa dla ładunku zboża. 1. Jako powłoka na stali narażonej na ścieranie i pracującej w warunkach silnie korozyjnych, gdzie wymagane są produkty bezrozpuszczalnikowe. Zachowanie koloru jest sprawą drugorzędną. Jeżeli jest akceptowany rozpuszczalnik, zastosować HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751. 2. Jako powłoka w zbiornikach wody pitnej.

 

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751/45753 jest grubopowłokową farbą epoksydową utwardzaną związkami poliamidowo-aminowymi, tworzącą odporną na ścieranie powłokę przeciwkorozyjną. Powłokę nakłada się przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego. Jako powłoka pracująca w ciężkich warunkach, o dużej agresywności korozyjnej oraz narażona na ścieranie: rampy, kadłuby okrętowe, ładownie masowców. Jako powłoka w zbiornikach balastowych specjalnego przeznaczenia, np. na chemikaliowcach przewożących gorące ładunki oraz do innych celów, gdzie wymagane są niemodyfikowane powłoki epoksydowe. Jako powłoka nawierzchniowa, gdy wygląd jest mniej istotny.

 

HEMPADUR 15300 jest dwuskładnikowym utwardzanym poliamidami gruntem epoksydowym zawierającym fosforan cynku jako inhibitor korozji. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. Jako grunt lub międzywarstwa w systemach do zabezpieczenia kontenerów. Może być stosowany jako grunt epoksydowy ogólnego stosowania (wg specyfikacji).

 

HEMPADUR SEALER 05970 jest lakierem epoksydowym niskocząsteczkowym, utwardzanym aminami aromatycznymi. Jest produktem o małej lepkości i dobrych własnościach penetracyjnych. Do impregnacji dobrze oczyszczonych powierzchni betonowych przed nałożeniem farb. Musi być nakładany w ilości niezbędnej do zagruntowania podłoża betonowego, ale powierzchnia nie powinna być gładka. HEMPADUR SEALER 05970 stosować w systemach malarskich pracujących w środowisku korozyjnym, wymagających znacznej trwałości i odporności na chemikalia.

 

HEMPADUR SPRAY-GUARD 35490/35493 jest bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową farbą epoksydową. Tworzy twardą, odporną na ścieranie powłokę ochronną. Może być nakładana natryskiem w jednej warstwie o minimalnej grubości 2,5mm. Jako bardzo odporna powłoka do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych eksponowanych w warunkach silnie korozyjnych i/lub narażona na ścieranie, rozpryski, jak pas zmiennego zanurzenia, pokłady i rampy, gdzie zachowanie koloru jest mniej istotne.

 

HEMPADUR VARNISH 05150 jest bezropuszczalnikowym lakierem epoksydowym utwardzanym niskocząsteczkowymi aminami. Wyrób o małej lepkości wykazujący dobre własności penetrujące. Powłoka jest trwała i łatwa do utrzymania w czystości. Pokrywanie drewnianych podłóg w kontenerach przeznaczonych do przewozu suchych artykułów spożywczych.

 

HEMPADUR VARNISH 05170 jest lakierem epoksydowym utwardzanym poliamidami. Powłoka jest trwała i łatwa do utrzymania w czystości. Pokrywanie drewnianych podłóg w kontenerach przeznaczonych do przewozu suchych artykułów spożywczych.

 

HEMPADUR ZINC 15341 jest dwuskładnikową utwardzaną poliamidami farbą epoksydową pigmentowaną cynkiem. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. W produkcji seryjnej kontenerów. Może być stosowany jako grunt cynkowy do innych celów (wg specyfikacji malowania).

 

HEMPADUR ZINC 15360 jest dwuskładnikową utwardzaną poliamidami farbą epoksydową o wysokiej zawartości cynku. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną odporną na czynniki atmosferyczne. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia powłoki. W produkcji seryjnej kontenerów. Może być stosowany jako grunt cynkowy do innych celów (wg specyfikacji malowania).

 

HEMPADUR ZINC 17360 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości cynku. Tworzy powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i ciężkie warunki atmosferyczne. Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych. Jako spełniający wymagania pod względem V.O.C. uniwersalny grunt do długotrwałej ochrony konstrukcji stalowych w systemach epoksydowych, winylowych i akrylowych eksponowanych w środowiskach korozyjnych o średniej i wysokiej agresywności.

 

HEMPADUR ZINC 18562 jest trójskładnikowym wodorozcieńczalnym gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości cynku. Tworzy powłokę przeciwkorozyjną zapewniającą ochronę katodową lokalnych uszkodzeń mechanicznych. Jako antykorozyjny grunt w systemach farb wodorozcieńczalnych, eksponowanych w środowiskach korozyjnych o umiarkowanej i silnej agresywności.

 

HEMPAFLEX ANTI-STAIN 56220 jest modyfikowaną farbą nawierzchniową zalecaną w zestawach farb epoksydowych i akrylowych. Wysycha w sposób fizyczny. Powłoka jest odporna na ścieranie, uderzenia, słoną wodę i węglowodory alifatyczne. Gładka powierzchnia i specjalne dodatki zmniejszają skłonność do zanieczyszczenia powierzchni np. rdzawymi zaciekami. Jako warstwa nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych w systemach HEMPATEX i HEMPADUR w średnio i silnie korozyjnych środowiskach.

 

HEMPALIN ENAMEL 52140 jest emalią alkidową. Powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne i działanie wody morskiej, rozpryski olejów mineralnych i inne węglowodory alifatyczne. Jest elastyczna. Jako warstwa nawierzchniowa ogólnego stosowania w systemach alkidowych, na powierzchniach stalowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz drewnianych w środowisku korozyjnym o średniej agresywności. Jako warstwa nawierzchniowa w siłowniach okrętowych, łączne z dnem, silnikiem głównym i urządzeniami pomocniczymi.

 

HEMPALIN HOLD PAINT 51560 jest schnącą na powietrzu farbą aluminiową o dobrych własnościach penetrujących. Nieszkodliwa dla ładunku zboża. W ładowniach jako jasna powłoka nawierzchniowa. Jako powłoka ochronna na gorących powierzchniach.

 

HEMPAQUICK PRIMER 13624 jest szybko schnącym gruntem alkidowym z fosforanem cynku. Jako antykorozyjny grunt do ochrony konstrukcji stalowych, części maszyn, itp. gdy wymagane jest szybkie schnięcie. W warunkach warsztatowych, stosowany jako grunt czasowej ochrony i ogólnego stosowania, w alkidowych systemach malarskich do ochrony stali eksponowanej w środowisku korozyjnym o niskiej i średniej agresywności.

 

HEMPATEX 56430 jest schnącą fizycznie farbą zawierającą żywice akrylowo-alkidowe i nie chlorowany plastyfikator. Powłoka o trwałym kolorze jest odporna na słoną wodę, rozpryski alifatycznych rozpuszczalników, olejów zwierzęcych i roślinnych. Jako zewnętrzna powłoka nawierzchniowa na kontenery. Jako międzywarstwa lub powłoka nawierzchniowa w zestawach HEMPATEX w środowiskach średnio i silnie korozyjnych.

 

HEMPATEX ENAMEL 56360 jest farbą nawierzchniową na bazie żywicy akrylowej z nie chlorowanym plastyfikatorem. Powłoka o trwałym połysku i kolorze odporna na słoną wodę, rozpryski alifatycznych rozpuszczalników, olejów zwierzęcych i roślinnych. Jako powłoka nawierzchniowa do zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych w systemach HEMPATEX, w środowisku średnio i silnie korozyjnym.

 

HEMPATEX E.V. PRIMER 19151 jest farbą opartą o specjalne żywice, służącą do ochrony czasowej przed korozją urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze. Jako ochrona czasowa przed korozją, podczas magazynowania obróbki urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze takich jak rurociągi, wężownice grzejne i gorące kanały wentylacyjne. Podczas ogrzewania, powłoka powoli rozkłada się wydzielając umiarkowane ilości gazu.

 

HEMPATEX HI-BUILD 46370 jest grubopowłokową farbą wysychającą w sposób fizyczny. Bazuje na żywicy akrylowej i chlorowanym plastyfikatorze. Powłoka o trwałym kolorze jest odporna na słoną wodę, rozpryski alifatycznych rozpuszczalników, olejów zwierzęcych i roślinnych. Jako powłoka nawierzchniowa na kontenery. Jako międzywarstwa lub powłoka nawierzchniowa w zestawach HEMPATEX w środowiskach o średniej i silnej agresywności korozyjnej.

 

HEMPATEX HI-BUILD 46410 jest farbą grubopowłokową, fizycznie schnącą. Bazuje na żywicach akrylowych, alkidowych i niechlorowanych plastyfikatorach. Zawiera fosforan cynku. Powłoka o trwałym kolorze i połysku jest odporna na wodę morską, rozpryski węglowodorów alifatycznych, olejów mineralnych, zwierzęcych i roślinnych. 1. Jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa lub nawierzchniowa w systemach HEMPATEX w środowisku umiarkowanie korozyjnym. 2. Jako farba do napraw i zaprawek do kontenerów, jak również do innych zastosowań, tam gdzie prace konserwacyjne winny być przeprowadzone szybko i oszczędnie. 3. Jako powłoka nawierzchniowa dla kontenerów.

 

HEMPATEX HI-BUILD 46820 jest farbą akrylową schnącą fizycznie. Powłoka o trwałym kolorze jest odporna na słoną wodę, rozpryski olejów mineralnych, rozpuszczalników alifatycznych i olejów roślinnych. Jako powłoka nawierzchniowa na konstrukcje stalowe w środowiskach o średniej i silnej agresywności korozyjnej. Jako powłoka nawierzchniowa na kontenery, tabor kolejowy (samochody), itp.

 

HEMPATHANE ENAMEL 55100 jest dwuskładnikową emalią akrylowo-poliuretanową o wysokim połysku i trwałym kolorze. Jako trwała, dekoracyjna powłoka nawierzchniowa na podłożach takich jak: stal, aluminium, włóko szklane wzmocnione poliestrem, sklejka, twarde drewno, itp., w silnie korozyjnym środowisku.

 

HEMPATHANE TOPCOAT 55212 jest dwuskładnikową farbą poliuretanową tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze. Jako powłoka nawierzchniowa do ochrony konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. Minimalna temperatura utwardzania – 10 C.

 

HEMPATHANE TOPCOAT 55910 jest dwuskładnikową farbą poliuretanową tworzącą elastyczną powłokę. Jako gruba powłoka nawierzchniowa na stal w środowisku korozyjnym, szczególnie do renowacji.

 

HEMPEL’S GALVOSIL 15702 jest dwuskładnikową, zawierającą rozpuszczalniki organiczne samoutwardzalną nieorganiczną farbą krzemianowo-cynkową. Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne i ścieranie. Posiada doskonałą odporność chemiczną w zakresie pH 6-9. Odporność temperaturową podano poniżej. Można nakładać natryskiem bezpowietrznym. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia mechaniczne. 1. Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach korozyjnych. 2. Jako pojedyncza powłoka do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksponowanych w środowiskach o średniej i dużej agresywności oraz narażonych na ścieranie. 3. Jako powłoka w zbiornikach zgodnie z CARGO PROTECTION GUIDE.

 

HEMPEL’S GALVOSIL 15780 jest dwuskładnikową samoutwardzalną, rozpuszczalnikową nieorganiczną farbą krzemianowo-cynkową o średniej zawartości cynku. Można nakładać natryskiem bezpowietrznym. Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania w systemach malarskich przeznaczonych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, eksponowanych w środowiskach o średniej i dużej agresywności korozyjnej.

 

HEMPEL’S GALVOSIL 1578A jest samoutwardzalną, rozpuszczalnikową nieorganiczną farbą krzemianowo-cynkową o średniej zawartości cynku. Można nakładać natryskiem bezpowietrznym. Dodatek akceleratora przyspieszającego utwardzanie powoduje, że farba HEMPEL’S GALVOSIL 1578A staje się „szybko utwardzalna wersją” farby HEMPEL’S GALVOSIL 15780. Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania w systemach malarskich przeznaczonych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, eksponowanych w środowiskach o średniej i silnej agresywności korozyjnej. Przeznaczona aplikacji w malarniach, szczególnie w porze zimowej.

 

HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350 jest bezrospuszczalnikowym alkalicznym koncentratem stosowanym do mycia, zawierającym w swoim składzie emulgatory, substancje powierzchniowo czynne oraz wodę. Ulega biodegradacji. Do czyszczenia i odtłuszczania powłok przed nakładaniem kolejnych warstw. Szczególnie zalecany do usuwania zanieczyszczeń, sadzy i zewnętrznych powłok zniszczonych przez promieniowanie UV. Nadaje się do mycia aparatami wysokociśnieniowymi.

 

HEMPEL’S OXIDUR 55850 jest dwuskładnikową farbą nawierzchniową oksiranoestrową. Powłoka charakteryzuje się odpornością na rozpryski benzyny, olejów mineralnych i słabych kwasów. Jako powłoka nawierzchniowa w dwuskładnikowych systemach przeciwkorozyjnych, gdzie przepisy bezpieczeństwa wykluczają użycie farb utwardzanych izocjanianami. Dla środowiska atmosferycznego o średniej i dużej agresywności. Dla środowiska atmosferycznego o małej agresywności może być specyfikowana jako jedna powłoka, „bezpośrednio na metal”.

 

HEMPEL’S POLYESTER GF 35920 jest farbą o wysokiej zawartości części stałych, dwuskładnikową, tworzącą wykładziny odporne na ciężkie warunki pracy, opartą na kopolimerze izoftalowo-poliestrowo-akrylowym, wzmocnionym płatkami szklanymi. Nakładana w grubych warstwach, za pomocą standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego do farb grubopowłokowych. 1. Jako powłoka przeciwkorozyjna na powierzchnie narażone na intensywne ścieranie i uderzenia. 2. Jako powłoka przeciwkorozyjna na powierzchnie, gdzie wymagany jest krótki czas pomiędzy aplikacją i zanurzeniem powłoki w wodzie morskiej (6 godzin w 20OC).

 

HEMPEL’S SHOPPRIMER E 15280 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym z fosforanem cynku, utwardzanym poliamidami. Przeznaczony do stosowania w automatycznych liniach malarskich oraz do nakładania ręcznego. 1. Jako grunt czasowej ochrony w okresie magazynowania i prefabrykacji blach i innych konstrukcji stalowych obrabianych strumieniowo-ściernie. 2. Jako międzywarstwa na powłoki cynkowo-krzemianowe lub powłoki metalizacyjne celem zminimalizowania zjawiska "oczkowania".

 

HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15722 jest dwuskładnikowym etylokorzemianowym gruntem czasowej ochrony, o średniej zawartości cynku, przeznaczonym do nakładania na liniach automatycznych. Tworzy powłokę o dużej odporności na silne warunki korozyjne. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia mechaniczne. Do długotrwałej ochrony podczas magazynowania, obróbki i montażu oczyszczonych strumieniowo-ściernie blach i innych konstrukcji stalowych.

 

HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890 jest dwuskładnikowym etylokrzemianowym gruntem czasowej ochrony o niskiej zawartości cynku, przeznaczonym do nakładania na liniach automatycznych. Szczególnie zalecany przy spawaniu (metodą MIG/MAG) i cięciu gazowym. Do zabezpieczenia antykorozyjnego podczas magazynowania, obróbki i montażu oczyszczonych strumieniowo-ścierne blach i innych konstrukcji stalowych.

 

HEMPEL’S SILICONE ACRYLIC 56940 jest farbą akrylowo - polisiloksanową, schnącą fizycznie w temperaturze otoczenia, tworząc powłokę odporną na podwyższoną temperaturę. Do długotrwałej ochrony gorących (do 200OC ) powierzchni: rurociągów, rur wydechowych, kominów i innych. Odporna na krótkie działanie temperatury do 300OC . Jeżeli działanie temperatury powyżej 200OC jest długotrwałe, powłoka może ulec przebarwieniu, co nie ma wpływu na właściwości ochronne.

 

HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56910 jest farbą polisiloksanową zawierającą pigment aluminiowy, tworzącą powłokę odporną na podwyższoną temperaturę. Do długotrwałej ochrony gorących powierzchni: rurociągów, rur wydechowych, kominów.

 

HEMPEL’S SILICONE TOPCOAT 56900 jest farbą polisiloksanową, zawierającą obojętne pigmenty, tworzącą powłokę odporną na podwyższoną temperaturę. Do długotrwałej ochrony gorących (do 200OC) powierzchni: rurociągów, rur wydechowych, kominów i innych.

 

HEMPEL’S SILICONE ZINC 16900 jest gruntem silikonowym pigmentowanym cynkiem, odpornym na podwyższoną temperaturę. Wysycha na powietrzu w temperaturze otoczenia i jest odporny na temperaturę do 400OC (patrz UWAGI poniżej). Jako grunt do długotrwały ochrony przeciwkorozyjnej stali eksponowanej w temperaturze 100OC - 400OC.

 

HEMPEL’S SILVIUM 51570 jest olejno-żywiczą farbą ogólnego stosowania z pigmentem aluminiowym, silnie odbijającym światło. Jako powłoka nawierzchniowa na zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcje drewniane i stalowe w środowisku słabo i średnio korozyjnym, gdzie wymagana jest powierzchnia w kolorze aluminiowym lub odbijająca światło, przy umiarkowanie gorącej powierzchni.

 

HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 jest mieszaniną mocnych rozpuszczalników, stosowaną do mycia narzędzi, które były używane do nakładania dwuskładnikowych wyrobów epoksydowych. Ma lepsze własności czyszczące niż rozcieńczalniki do wyrobów epoksydowych. Nie zawiera rozpuszczalników chlorowcopochodnych. Do czyszczenia pędzli, wałków, urządzeń do natrysku i innych narzędzi stalowych do mieszania i nakładania wyrobów typu HEMPADUR. Nie stosować jako rozcieńczalnik do farb.

 

HEMPEL’S UNI-PRIMER 13140 jest szybko schnącym, uniwersalnym, jednoskładnikowym modyfikowanym gruntem epoksyestrowym z fosforanem cynku. Jako uniwersalny grunt w systemach HEMPALIN lub HEMPATEX do ochrony konstrukcji stalowych eksponowanych w atmosferze korozyjnej o małej i średniej agresywności. Zastosowanie tego gruntu umożliwia zmniejszenie asortymentu gruntów stosowanych podczas renowacji.

 

HEMPEL’S VARNISH 03330 jest szybkoschnącym bezbarwnym lakierem alkidowym modyfikowanym żywicami akrylowymi. Powłoka nawierzchniowa na górne obramowania kontenerów pokrytych powłokami winylowymi, akrylowymi i chlorokauczukowymi, do których może przyklejać się brezent impregnowany PCV.

 

HEMPINOL 10220 jest bitumiczną grubopowłokową farbą schnącą fizycznie. Jako niedroga powłoka zapewniająca krótko i średnioterminową ochronę przed korozją wewnętrznych i zewnętrznych części konstrukcji stalowych nie narażonych na działanie promieni słonecznych. Nie jest odporna na ciągłe mechaniczne naprężenia.

 

HEMUCRYL 48130 wodorozcieńczalną dyspersją akrylową o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Tworzy nie żółknącą powłokę odporną na zabrudzenia i działanie atmosfery. Ma stosunkowo dobrą odporność na rozpryski chemikaliów oraz na zmywanie. Szczególnie jest zalecana przy aplikacji natryskiem bezpowietrznym. 1. Jako samogruntujący się system powłokowy do napraw i konserwacji konstrukcji stalowych w środowiskach o niskiej i średniej agresywności korozyjnej (np. kontenery). 2. Do napraw/ renowacji kontenerów.

 

HEMUCRYL BRUSH AGENT 99810 jest wodorozcieńczalnym wyrobem zagęszczającym i poprawiającym rozlewność. Jako dodatek do wodnych farb akrylowych zwiększający lepkość tych farb, umożliwiając nakładanie pędzlem i wałkiem, np. przy wykonywaniu zaprawek.

 

HEMUCRYL ENAMEL HI-BUILD 58030 jest wodorozcieńczalną farbą na bazie emulsji akrylowej. Tworzy nie żółknącą powłokę o pełnym i trwałym połysku odporną na zabrudzenia i działanie atmosfery. Szczególnie jest zalecana przy aplikacji natryskiem bezpowietrznym. Jako nawierzchniowa powłoka o dużym połysku w wodorozcieńczalnych systemach malarskich na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, do pracy w środowisku łagodnym i średnio agresywnym. Przy malowaniu budynków, należy wziąć pod uwagę stosunkowo małą przepuszczalność powłoki na parę wodną i dwutlenek węgla. Do malowania poręczy itp., zamiennie zalecane są powłoki hemoutwardzalne.

 

HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18030 jest wodorozcieńczalną dyspersją akrylową o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Szczególnie zalecana do aplikacji z użyciem natrysku bezpowietrznego. Jako grunt w systemach farb wodorozcieńczalnych, do ochrony zewnętrznej i wewnętrznej konstrukcji stalowych eksponowanych w środowiskach korozyjnych o małej i średniej agresywności. Może być także użyta jako grunt w systemach farb wodorozcieńczalnych do ochrony: stali cynkowanej ogniowo, aluminium i stali nierdzewnej, eksponowanych w środowisku korozyjnym o małej agresywności.

 

HEMUCRYL TI-COAT 18200 jest wodorozcieńczalną dyspersją akrylową o dobrych właściwościach adhezyjnych. Jako farba do gruntowania na stal cynkowaną ogniowo, aluminium i stal nierdzewną, eksponowaną w środowiskach korozyjnych o małej i średniej agresywności.

 

HEMUCRYL TOPCOAT HI-BUILD 58230 jest wodorozcieńczalną farbą na bazie emulsji akrylowej. Tworzy nie żółknącą powłokę o pełnym i trwałym połysku, odporną na zabrudzenia i działanie atmosfery . Szczególnie jest zalecana przy aplikacji natryskiem bezpowietrznym. Jako nawierzchniowa powłoka o dużym połysku w wodorozcieńczalnych systemach malarskich na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, do pracy w środowisku łagodnym i średnio agresywnym. Przy malowaniu budynków, należy wziąć pod uwagę stosunkowo małą przepuszczalność powłoki na parę wodną i dwutlenek węgla.

 

HEMUDUR 18500 jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminami, zawierającym pigment antykorozyjny. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. Jako grunt ogólnego stosowania na konstrukcje stalowe w środowiskach korozyjnych o słabej i średniej agresywności.

 

HEMUTHANE ENAMEL 58510 jest wodorozcieńczalną, dwuskładnikową emalią poliuretanową o doskonałym połysku i kolorze. Łatwa do czyszczenia. Jako trwała powłoka nawierzchniowa w wodorozcieńczalnych systemach epoksydowych w środowiskach od słabej do średniej korozyjności.